ELCEE industriele componenten

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke persoonsgegevens Elcee Group B.V. (hierna: “ELCEE”) verzamelt, wat ELCEE daarmee doet en welke rechten u als betrokkene heeft. ELCEE is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens te allen tijde verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de toepasselijke telecommunicatieregels. ELCEE zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken dan hieronder zal worden aangegeven of daarmee verenigbaar zijn. Daarnaast worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens langer te bewaren.

A.   Gebruik van de website

Via onze website www.elcee.nl (hierna: de “Website”) verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van u zoals wij hierna zullen toelichten.

Cookies

ELCEE gebruikt cookies op haar website. Cookies zijn eenvoudige, kleine bestanden die worden meegestuurd met de pagina’s van de website en die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De Website maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies.

FUNCTIONELE COOKIES

Functionele cookies zijn nodig om de website te laten werken en worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeur voor een meeteenheid te onthouden, om te bepalen of u onze algemene voorwaarden heeft geaccepteerd en om onze website sneller te laten werken.

ANALYTISCHE COOKIES

Om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten, gebruikt ELCEE analytische cookies, d.w.z. Google Analytics cookies, om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te meten. Deze cookies hebben weinig of geen invloed op uw privacy. ELCEE heeft met Google een verwerkingsovereenkomst gesloten waarbij Google de informatie die door middel van deze cookies wordt verkregen niet mag gebruiken voor eigen doeleinden en/of andere diensten. Bovendien zorgen we ervoor dat de laatste cijfers van uw IP-adres worden afgeschermd en we hebben het volgen van uw online gedrag uitgesloten.

TRACKING COOKIES

Daarnaast gebruikt deze website cookies die uw gedrag op onze website monitoren.

U kunt het gebruik van deze cookies automatisch weigeren (of alle cookies verwijderen) via de instellingen van uw browser. Dit kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken.

Contactformulier

ELCEE maakt op haar Website gebruik van een contactformulier. Zo kunt u via onze Website een formulier invullen om in contact te komen met een van onze vestigingen en/of dochtervennootschappen in een andere regio. In dit kader vragen wij om uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en uw bedrijfsnaam. Deze gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen reageren op uw vraag of opmerking en om u gericht antwoord te kunnen geven.

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws vanuit ELCEE, dan kunt u zich via de Website inschrijven voor onze nieuwsbrief. ELCEE stuurt u vervolgens een e-mail om uw inschrijving te bevestigen, om er zeker van te zijn dat u geen ongewenste mailings van ons ontvangt. Door middel van deze mailings houden wij u op de hoogte van de laatste aanbiedingen, productontwikkelingen, nieuwe producten en andere ontwikkelingen binnen ELCEE. Om de nieuwsbrief te kunnen versturen, hebben wij uw e-mailadres nodig. Wij vragen daarnaast naar uw voornaam en eventueel achternaam om u in de nieuwsbrief persoonlijk te kunnen aanspreken. Het invullen van uw voor- en achternaam is niet verplicht. U ontvangt maximaal 24 keer per jaar een update van ons per e-mail. Onderaan iedere nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden om u af te melden voor deze e-mails. Wij zullen uw afmelding zo snel mogelijk verwerken.

Leadinfo

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

B.    Contact met ELCEE

U kunt telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met ELCEE voor diverse doeleinden. Zo kunt u bij ons terecht voor vragen, opmerkingen of bijvoorbeeld het aanvragen van offertes. Om uw informatieverzoek te kunnen beantwoorden, hebben wij afhankelijk van uw vraag bepaalde persoonsgegevens nodig. Meestal betreft dit uw NAW-gegevens, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres.

C.    KLANTEN

Voor het maken van offertes, het in behandeling nemen van orders, en het leveren van producten en diensten heeft ELCEE uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, functie binnen het bedrijf, KvK-nummer, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres nodig. Met betrekking tot eenmanszaken zullen wij ook persoonsgegevens verwerken door het opvragen van het BTW-nummer. Offertes worden per e-mail of per post toegezonden. ELCEE zal daarnaast telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over het verkoopproces.

D.   Leveranciers & dealers

Wij verwerken ook bepaalde persoonsgegevens van onze contactpersonen bij onze leveranciers en bij onze dealers. Dit betreft de voor- en achternaam, e-mailadressen en telefoonnummers van onze contactpersonen bij deze leveranciers en dealers. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van overeenkomsten en om snel te kunnen communiceren.

E.    Bezoekers bedrijfsterrein

Om de veiligheid van de bezoekers van het bedrijfsterrein van ELCEE te kunnen waarborgen, maakt ELCEE gebruik van camerabeelden en inschrijflijsten. Hiertoe bestaat een gerechtvaardigd belang van ELCEE vanwege het hiervoor omschreven doel.

Camerabeelden

Het bedrijfsterrein van ELCEE wordt gemonitord door middel van camerabeelden om criminaliteit en fraude tegen te kunnen gaan. U kunt dus, als u ons bedrijfsterrein bezoekt, worden gefilmd. Dit wordt duidelijk aangegeven op het terrein. Deze camerabeelden worden maximaal 40 dagen na het maken van de betreffende opname bewaard, tenzij er sprake is van een incident. In dat geval worden de betreffende beelden bewaard tot het incident is afgehandeld.

Inschrijflijsten

Om ervoor te zorgen dat ELCEE op de hoogte is van het aantal personen (waaronder bezoekers) dat op een bepaald moment aanwezig is op haar bedrijfsterrein wordt gebruik gemaakt van een inschrijflijst voor bezoekers. Op deze inschrijflijst dient iedere bezoeker zich in te schrijven met vermelding van zijn naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, en aanmeld- en afmeldtijd. Mocht zich een calamiteit voordoen, dan zal ELCEE aan de hand van deze inschrijflijsten kunnen controleren welke bezoekers zich nog in het pand of op het bedrijfsterrein bevinden. De inschrijflijsten worden één week bewaard.

F.    VACATURES

ELCEE heeft regelmatig openstaande vacatures. Bent u op zoek naar een leuke werkplek? Solliciteren kan door het sturen van een motivatiebrief en CV (eventueel inclusief naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens en telefoonnummer) per e-mail of brief. Aan de hand van deze gegevens zullen wij beoordelen of u geschikt bent voor de betreffende functie. Voor ons is ook noodzakelijk om te weten welke opleidingen, cursussen en stages u heeft gevolgd, wat de aard en inhoud van uw vorige (of huidige) baan is, en om gegevens te verkrijgen betreffende de beëindiging van uw huidige dienstbetrekking.
De door u verstrekte gegevens zullen wij tijdens ons selectieproces niet met andere partijen delen. Als het selectieproces is afgerond, verwijderen wij uw persoonsgegevens uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Het kan ook voorkomen dat wij uw CV graag in ons systeem houden om u op de hoogte te kunnen houden van eventuele relevante vacatures. Hiervoor zullen wij altijd uw toestemming vragen. In dat geval bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal 1 jaar.

G.   Delen van gegevens met derde partijen

In bepaalde gevallen zal ELCEE uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan andere partijen, bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, wij dit wettelijk verplicht zijn, wij uw toestemming hiertoe hebben of indien wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben.
Omdat ELCEE bepaalde zendingen en –aanvragen niet zelf verzorgt, is het mogelijk dat ELCEE uw persoonsgegevens deelt met andere partijen zoals logistieke partijen en agenten, luchtvaartmaatschappijen en rederijen. Om uw zending uit te kunnen laten voeren, zullen wij de strikt noodzakelijke gegevens verstrekken aan deze partijen. Dit betreft meestal alleen uw voor- en/of achternaam.
Het is daarnaast mogelijk dat ELCEE een kredietwaardigheidsonderzoek laat uitvoeren. In dergelijke gevallen geeft ELCEE de bedrijfsnaam, adres en KvK-nummer door aan dienstverleners die informatie over kredietwaardigheid en betalingsgedrag kunnen geven aan ELCEE. 
Sommige derde partijen fungeren als verwerker van ELCEE, omdat zij enkel op basis van onze instructies uw gegevens verwerken. Met dergelijke partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor ook de beveiliging van uw gegevens wordt gewaarborgd. Zo maken wij gebruik van een mailings-software om u onze nieuwsbrieven te kunnen toesturen.
Het kan voorkomen dat de bedrijven met wie ELCEE persoonsgegevens deelt buiten de Europese Unie zijn gevestigd, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. ELCEE verstrekt in dat geval enkel de strikt noodzakelijke persoonsgegevens.
In het geval dat persoonsgegevens worden gedeeld met partijen buiten de Europese Unie zorgt ELCEE ervoor dat er voor dit derde land een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie geldt of, indien dat niet het geval is, dat wij zelf passende waarborgen treffen ter bescherming van uw persoonsgegevens door contractuele afspraken over gegevensbescherming te maken, tenzij dit niet noodzakelijk is op grond van artikel 49 van de AVG.

H.   Beveiliging

ELCEE heeft passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, en dat deze persoonsgegevens beschermd worden tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging en/of beschadiging. ELCEE maakt bijvoorbeeld gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

I.      Uw rechten

Om controle te houden over uw persoonsgegevens heeft u het recht om ELCEE te verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

Als een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. We zullen dan de verwerking die enkel is gebaseerd op uw toestemming vanaf dat moment stopzetten.

U heeft dus het recht om:

  • uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;
  • correctie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht – bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • de verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor ons maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;
  • uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks – aan een andere partij over te (laten) dragen.

Binnen één maand na ontvangst van uw verzoek zult u een reactie op dit verzoek ontvangen. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden, afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan. Ook over deze verlenging zult u binnen één maand geïnformeerd worden. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie of de afwijzing van uw verzoek, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en beroep in te stellen bij de rechter.

J.     WIJZIGINGEN

ELCEE kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan om regelmatig deze pagina te bezoeken. Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Vlag vanNederland (Dordrecht) Nederland (Dordrecht)
+31 78 654 47 77
Vlag vanBelgië België
+32 14 44 37 80
Vlag vanDenemarken Denemarken
+45 98 920 65 6
Vlag vanDuitsland Duitsland
+49 93 21 26 29 10
Vlag vanFinland Finland
+358 40 028 86 31
Vlag vanPolen Polen
+48 12 361 21 06
Vlag vanZweden Zweden
+46 85 197 06 55
Vlag vanZwitserland Zwitserland
+41 62 788 50 90